مجله صنعت ساختمان
مجله ساختمان وب سايت معماري در زمينه مطالب ، مقالات ، رويدادها و اخبار معماري ، طراحي داخلي و دكوراسيون ، صنعت ساختمان ، هنر و طراحي ساختمان

معماري

مـعـمـاري قـبـل از اسـلام معـماري ايراني را بايد بطور صحـيح از اعـماق تاريخ ايـن سرزمـيـن كهـن مـورد بررسي قـرار داد. معـماري ايراني به شـش قـرن قـبل از ميلاد مسيح باز مي گـردد، كه مـشـخـصات هـر دورهً معـماري را در دوره هاي مـخـتـلف تاريـخـي شـرح مي دهـيـم :
۱- معـماري دوران ماقـبـل تـاريخ تـا زمان حـكـومت مادها.
۲- معـماري از زمان حكـومت مـادهـا تـا پـايان دوره حـكـومت ساسانيان . در رابـطه با معـماري ايران، بايـد به خـوانـنـدگـان يـادآوري شـود، تـغـيـيـراتي كـه در رابـطه بـا هـنـر پـيـشـيـنـيان ايـران در معـماري داده شـده و نـحـوهً ساخـتمان سازي آن دوران. در سخـني كـوتاه مـي تـوان به : حكـاكـي بـر روي سـنگ، گچكاري، نقاشي، آجركاري، آئينه كاري، كاشي كاري، موزائيك كاري و ديـگـر كـارهـاي تـزئـيـني اشـاره كرد. الـبـتـه مـا بايـد استـثـنـاهـايي هـم بـراي ساخـتـمان هـاي چـنـد شـكـلي كـه بـراي مـواردي خـاص اسـتـفـاده مي شد، قـائـل شـويم. اين گـونـاگـونـي بـرآمـده از نـيـازهـاي خـاص مـردم در زمـانـهـاي مـتـفـاوت بـوده است. هـنـرمـنـدان ايـراني بـه دنـيـا ثـابـت كـردن كـه تـوانائـي هـاي بالايي دارنـد و شـامـل احـتـرام بـسيار، بـخـاطر اثـرهـاي تـاريخـي مـنـحـصر بـفـرد فـراوانـي كـه از خـود بـجـاي گـذاشـتـه، هـسـتـند.
بـنـظر مـشكـل مي رسد كه بـتوان معـماري ايراني را از زمانـهـاي بـسـيـار دور تـا بـحـال طـبـقـه بـنـدي كرد. اما، تـرتـيـبات زيـر مـي تـواند چـشـم انداز وسـيـعـي از ايـن كـارهـا در اخـتـيـار شـمـا قـرار دهـد:
كـلـبه هـاي ماقـبل تـاريـخ، شهـرهـا و قـصـبه هاي اولـيه، اسـتحـكـامات و دژهـاي نـظـامي، معـابـد و آتـشـكـده ها، مـقـبـره ها و آرامـگـاه هـاي بـزرگ، مـكـانهـاي عـظـيـم تـاريـخـي، سـدهـا و پـلـهـا، بـازارهـا، حـمام هـا، جـاده هـا، مسـاجـد عـظـيـم، بـرجـهـا و مـنـاره هـا، ساخـتـمانهـاي مـذهـبـي و محـلهـايي از دوران اسلامي، و هـمچـنـيـن بـنـاهـا و يـاد بـودهـاي گـسـتـرده در كـشـور ايران. از ديگـر چـيـزهـاي مهـمي كه بـرروي معـماري ايراني تـاثـيـر گـذار بوده است، شـرايط مهـم آب و هـوائي در فلات ايران بوده است. بطور مـثـال سبك معـماري در شـمال كـشـور و كـوهـپـايـه هاي ايران بـا سـبك معـماري در جـنـوب و كوير ايران تـفـاوت دارد. اكـنـون با مصـادف شـدن بـا اطاعـات تـمام نـشـدنـي و حـيرت آوري كـه امـكـان آن در هـيچ كـشور ديـگـري نـيـست، نگـاهـي داريم گـذرا بـه معـماري ايراني. صحـبت كردن در مـورد معـماري باستاني، بدون ايـنكـه نـمونه هايي از آن وجود داشتـه باشـد تـقـريـباً غـيـر مـمـكـن است. يكي از قـديـمي ترين بـناهاي كـشف شده در فلات ايران مربـوط مي شود به بـناي رنگ شـده ” زاغ تـپـه ” در قـزوين. در تاريخ گـذشـته كـه مربوط مي شود به قـرن هـفـتم و اوايل قـرن شـشم قـبل از ميـلاد، بايـد بـسيار مورد رسيدگـي قـرار گـيرد كه در آن زمان قـبل از تاريخ، چـگـونـه و با چـه وسائـلي اين بـنا را آراستـه كـرده اند. از اين بـنا بـراي جـمع شـدن و اجـتماعـات استـفاده مـي شده است. در اين بـنا از شومـيـنه براي گـرم كـردن ساخـتمان در فـصلهاي سرد سال اسـتـفاده مي شده است. هـمـچـنـين محـلي بـراي درست كردن كـباب داشـتـه است. هـمچـنـين اين ساخـتمان دو محـل براي نگـهـداري ابزارها و وسائـل، بعـلاوه اتاقـي كـوچـك كه از آن به عـنـوان نـشـيـمن استـفاده مي كردند. ديـوارهـا بـوسـيله نـقاشـي از بـز كـوهـي تـزئـيـن شـده است. بـه احـتـمال خـيـلي زيـاد از اين مـكـان براي انجـام مراستم مـذهـبـي خـود استـفاده مي كـردنـد.
تـپـه سـيالك در نـزديكـي كاشان نـيـز يكي ديگـر از اين مكـانهـاي تـاريـخي است، كه بـه قـرن شـشم و پـنجـم قـبل از مـيـلاد بـرمـي گـردد. نمايي از معـبد چغـازنبـيل در خوزستان اولين بار كه مردم به منطقه سيالك رفـتـند، نمي دانستـند كه چگـونه بايد خانه ساخت، و زير كـلبه هايي كه با برگ درخـتان تهـيه شده بود زندگـي مي كردند. اما بزودي آنهـا فرا گـرفـتـند كه چگـونه با گـل، خشت خام درست كرده و مورد مصرف در خانه سازي قرار دهـند. در قـرن چهـارم قـبل از مـيـلاد مسيح مردم سيالك بصورتي جامع شروع كردند به بنا نهادن بناهـاي جـديد، كه بخوبي مشخص است. اين بناهـا بصورتي يكجا و توده، و تماما تهـيه شده از آجر خام بود. اين آجـرهاي اوليه كـه بـصورتي بيضي شكـل تهـيه مي شد، در آفـتاب گـذاشته شده و خشك مي شدند؛ و بعـد از آن مورد استـفاده قـرار مي گـرفـتـند. معـماري اين دوره تـمام بـناهـا را با رنگ قـرمز تـزئـين كرده و تمام درهاي اين بـناهـا كوتاه و باريك بوده و قـد درها بـيشتر از ۹۰ – ۸۰ سانتي متر نبود. تـپـه حسن در نزديكي دامغـان، تـپه ايلـبـليس در ۷۲ كيلومتري كـرمان، و تـپه حسنـلو در آذربايجان غربي از بـناهايي هـستـند كه بوسيله حفاري هاي باستان شناسي از زير خاك بـيرون آورده شده اند. در حفاري هاي تپه حسنلو، سه بناي عـظيم كـشف شد كه تمام آنهـا با نـقـشه اي يكسان درست شده بودند. اين بـناها به ۱۰۰۰ – ۸۰۰ سال قـبل از مـيلاد مسيح بـرمي گـردند. تمام آنهـا داراي دروازهً ورودي، حـياط سنگـفرش شده، اتـاقـهـا و انـبار بوده اند. در معـماري تـپه حسنلو، ساختمانهـا بـنـظر از چوب بنا شده اند؛ مربع و بصورت برج با پـايه هاي چـوبي كه بدون برش بصورتي عمودي از آنهـا بعـنوان پايه و ستون استـفاده شده بود. يكي از اتاقـهـا بصورتي سنگـفرش شده با خشت خام كشف شد. نكـته جالب توجه اينكه اتاقي ديگـر را كه بعـنوان آشپـزخانه از آن استـفاده مي شده داراي جاهاي مخصوص با شومينه دور آنها بود. يكي از معـماريهاي مهـم ايران مربوط است به قرن ۱۳ قـبل از ميلاد؛ معـبد چـغـازنـبـيل ( ۱۲۵۰ قبل از ميلاد ) است كه در كنار رودخانهً كرخه در استان خوزستان در جنوب ايران قرار گـرفـته است. اين معـبد بوسيله “هـونـتاش هـوبان” پادشاه ايلام بر روي خرابه هاي شهر باستاني “دور – آنـتـش” ساخته شده بود. اين معـبد نشانگـر اوج و شكوه معـماري در آن دوره است. اين بـنا بصورت چـهـارگـوش و به صورت يك ساخـتمان پـنج طبقه است، كه هـر طبقه از طبقه قـبلي كوچكـتر است و نمائي بصورت مخروطي را نشان مي دهـد. معـبد اصلي در آخرين طـبـقـه ساختـه شده بود. موادي كه در ساختمان اين معـبد بكـار رفـته است، بـيـشـتر از آجرهـاي پـخـته لعـاب دار هـمراه با ساروج بـسيار قـوي بوده است. گـنـبد غـربي معـبد چـغازنـبـيل كه بصورتي ماهـرانه ساخته شده بود هـنوز هـم پس از گـذشت سـه هـزار سال از تاريخ آن بصورتي عـجـيب و حيرت آور در وضعـيتي خوب بسر مي برد. ساخـتـن طاقـهـاي هـلالي شكـل برروي راهـروهـا و پـلـكـان هـاي داخل معـبـد نـشـانگـر مـوفـقـيت فوق العـاده و شگـفت آور معـماري در ايران باستان است. چـيـزي كه باعـث تعـجب و شوك بـسيار در معـماري چـغـازنبـيل است، اينكه ابـتـكار هـنـرمندان آن دوره در اخـتراع و ساختـن يك سيستم جديد كه آب آشامـيدني ساخـتمان را تهـيه مي كرده است. آب نصفيه شده بوسيله عبادتـگـران و پـرستـشگـران و ساكـنين آن منطقه مورد استـفاده قرار مي گـرفت.

تاريخچه ي معماري جهان:
معماري غرب:

محيط غار نشيني در طي هزاران سال هيچ مناسبتي براي آفرينش هنري پيشرفته و ظريف نداشته است زيرا تلاش براي صيانت ذات بيشترين بخش نيروي جسمي و فكري ايشان را به خود اختصاص مي داده است .كه آثاري را از خود به جا گذاشته اند. نخستين آثاري كه از انسان بدست آمده است متعلق به چهل هزار سال پيش است كه در دورانهاي مختلف زمين شناسي كه شامل دورانهاي پارينه سنگي نو سنگي و عصر برنز و مفرغ قابل برسي است كه مجموعه اين فعاليتها منجر به پيداي تمدنهاي مخلتف و ايجاد شهر ها و روستا ها بر روي سطح اين كره خاكي گرديده است .بررسي اين دورانها نياز به نوشتها و كا غذ هاي فراوان دارد كه خارج از توان اين نوشتار است ¹.اما بهترين مسيري كه بر شناخت معماري غرب كه همچون ريسماني تافته از رشته اليافي كه رنگ و مقاومتشان ثابت نمي ماند و هر بار به مناسبتي شكل و ظاهر و توان ريسمان دگرگون مي گردد و تجربه هاي متنوع معماري غرب را به يكديگر پيوند ميزند ، را فرهنگ غرب سرا آغازش را معماري يو نان مي داند كه از نظر نويسندگان اين نوشتار نيز مناسب براي آغاز اين مجموعه نوشتار است .اما پيش از بررسي معماري غرب در دورانهاي مختلف بهتر به دو نكته زير توجه شود :
در آفرينش فضاي معماري _ در گزينش مباني و ابزارو در تعيين نحوه بر افراشتن پيكره كالبدي و در طريق بهره ورداري از آن _استدلال و گاه اسقرارهايي صورت مي گيرند كه زمينه اصلي شان ، به ادعاي سازندگان و ناقذان اروپايي ، منطق است .
كاربرد منطق در تدوين شكل و معناي بناها ، به آنها اعتبار مي بخشد و ، در صورت توفيق نيز بر اعتبار منطق مي افزايدو آنرا ترويج مي دهد.
۲٫ در سنجش و در باز شناسي فضاي معماري – در گزينش معيارها و ضابطه ها و شيوه هايي كه براي شناخت فراوده هاي دوران گذشته و يا همزمان با زندگي ناقدان نقطه عطف بوده اند- از استدلال ها و استنتاج هايي بهره گرفته شده و مي شود كه فراي قواعد منطقي تدوين شده نمي رود . هر گونه اظهار نظري در باره معماري غرب بايد بر اساس و متكي بر چهار چوبي باشد كه «منطقي» مي نمايد:عطف به منطق «ارسطويي»،عطف به منطق «دكارت» ،عطف به منطق«كانت»و عطف به منطق «هگل»و بالاخره عطف به منطق ديالكتيكي ماترياليستي ،كه از همان روزهاي زندگي «هگل» چنان در فضاي تنگ قرن نوزدهم اروپا طنين انداز شد.
معماري يونان:
تاريخ معماري يو نان شامل دوره هاي مختلف بسياري است كه باستانشناسان اين دوره ها را چنين تقسيم بندي ميكنند:
۱-دوران و شيوه هندسي ۲- دوران كهن وش ۳- دوران كلاسيك ۴- دوران هلنيسم
كه هر كدام از اين دوره ها شامل فضا و گستره مكاني خاصي را تحت پوشش قرار مي دهند .
دوره اول داراي فضايي نا مشخص و گسترده و در واقع غير قابل تعيين مي باشد كه مركز ثقل آن را مي توان آسياي كوچك دانست و دومي بيشتر مربوط به قلمرو حكومتي اسكندر است و شامل مناطقي مي باشد كه تحت نفوذ اسكندر قرار دارد كه مر كز آن را بخش شمالي يو نان امروزي مي توان دانست.
سومي در واقع بيشتر فضايي اعتباري و قرار دادي مي باشد زيرا بيشتر بر اثر جبر نظاميان به وجود مي آمده است اما در دوره هلنيسم گسترش فرهنگ و تمدن يو نان است كه در اين دوره بوده كه فرهنگ و تمدن يونان به سرزمينهاي دور دست پاي گذاشته است.

معماري رنسانس:

هنر مند رنسانس ساحري است كه طبيعت مادي را مي شناسد و به آن عمل مي كند در واقع در دوره رنسانس تطبيق معماري با انسان و طبيعت ، به اتكا يا به وسيله دانش رياضي و تعبير هايش دوباره مطرح مي شود و تمام خصيصه هاي كه يك مبحث زنده را به تدريج دارا شد تا جايي كه تناسبات و اندازه ها فضاي معماري تابع يك هارموني كيهاني شدند. در واقع همانطور كه لئوناردو داوينچي در رساله خود مي نويسد :« براي آنكه نگار گري شايسته آفرينش باشد و مبدا هنر و علم گردد مي بايد جهاني شود. » كه بعدها در قرن نوزدهم بر اساس اين گفته انقلاب بزرگي در هنر و معماري پيش آمد .اما آنچه را كه مي توان در باره معماري رنسانس ايتاليا و اروپا ذكر كرد را به صورت مختصر در متن زير مي توان يافت۳۸:
«گونه هاي پر شمار تجربه هاي معماري سده مياني از ديدگاه معماران رنسانس نكته اي منفي بودو بايد جاي به شيوه واحدي در آفرينش معماري مي داد و بايد معطوف به ضابطه ها ومنظومه هااي معمارانه تازه اي مي شد كه در اين دوران جهاني تلقي ميشد در اين دوران كمك گرفتن از هندسه به عنوان وسيلهاي كه در روان تر كردن تركيبهاي حجمي فرعي كاربرد فراوان داشت و به طراح كمك مي كرد كه به كمك اندازه هايي كه از پيش درارتباط و در تناسب بايكديگر سنجيده مي شوند در تعيين عناصر فرعي معماري بامشكل روبرو نگردند.و گذري داشته باشند از فضاي آكنده از گونه گوني تجربي به فضايي كه در آن حساب و نظم در آفرينش معماري حاكم است ، كه از طريق استدلالي كردن وو عقلاني كردن معمار يصورت مي گرفت و همچنين از روش آفرينش و اجراي واحدهاي معماري خاص سده ميانه به روشي نوين روي آوردن و در پي آوردهاي روابط اجتماعي و حرفه اي معماران بسيار داراي اهميت بود . معماري رنسانس ايتاليا ، داراي بياني ويژه است و از ابزاري نو و بس مهم براي مفاهيم خود بهره مي برد كه مهمترين آن را مي توان شكل واقعي دادن به انديشه فضايي كه داراي خصيصه پرسپكتيوي است ،دانست. »
با توجه به مسائل بالا درمعماري رنسانس پنج نوع فرآورده معماري پديدآمد كه مي توان به صورت مختصر چنين ذكر كرد۳۸:
– بناهايي كه در طول بررسي معمول بيشتر مورد توجه قرار مي گيرنند مانند كليساها، نمازخانه ها و مقابر . دستورها و قواعد تنظيم و تدوين فضاي معماري در اين رده ساختمانها ، همه جا به گونه اي آزاد از سنت هاي موجود و نه در پيروي صرف از آنچه معماران پر توان شكل داده وبه كار برده اند مي نمايند .
– همه جا چنين عنوان مي شود كه فضاي معماري در دوران رنسانس ايتاليا، به دست معماران ، به شكل موجوديتي در آمد كه ، در درونش ، طراحي معماري ، برنامه ريزي ديدي يا بصري مي شد. كه تازگي اين امر در شكل اجرايي آن بود كه بعدها دورنمايي پرسپكتيويه به آن افزوده شد كه معماران متناسب با توان نظري خويش ، از آن بهره مي گرفتند.

– در اين دوران معماران چه در داخل و چه در خارج بنا به دنبال يك وحدت شكلي بودند كه در گذر زمان از فضاي دروني به بيرون بنا و در باز شناسي روحيه اي كه درون بنا را هويت و شخصيت بخشيده و در تطبيق شكلي و معنوي و نمادين آن با روحيه اي از حجم بنا قابل درك تواند بود كه چگونگي شكل پوسته مياني اين دو ، نقشي اساسي دارد كه مي تواند نقطه حركت طراحي معماران اين دوره محسوب گردد.
معماري باروك:

از اوايل سده هفدهم تا نيمه سده هجدهم ، انديشه ها و سليقه نو، معماري و هنر اروپا را دگر گوني بخشيد كه محققان اين دوره را باروك نام نهاده اند. كه باروك براي دستيابي به آزادي و ابتكار خود برگسستن همنوايي با رنسانس و انحراف عمدي منريسم تكيه داشت، معماري باروك دربسياري از جنبه ها به آزادي موجود در معماري كلاسيك روم باستان نزديك تر بود ۴۳٫ در واقع مي توان باروك را آزادي فضايي دانست آزادي فكري از قوانين قراردادي ،از هندسه مسطحه ، از سكون ،از تقارن و از تضادبين فضاي داخل و خارج ۴۴ حتي امروز درك معماري باروك تنها به اين مفهومها نيست بلكه به معناي قبول شجاعت ، ايده ، تحركو نداشتن بردباري نسبت به قوانين سطح گرايانه و تشديد تاثيرات صحنه آرايانه بي تفاوتي و بي نظمي است و همچنين داشتن همسويي و توافق در هماهنگي بخشيدن بين مجسمه سازي ، نقاشي ، هنر باغباني ، بازي و طراحي با آب به منظورايجاد درك واحد هنري است كه مي توان معماري باروك را دريك جمله معماري درك فضا دانست ۴۵٫اما معماري بارك را از لحاظ كاربردي شامل چه ويژگيهايي مي توان دانست ؟كه موضوعي است كه در متن زير به اختصار به آن پرداخته شده است۴۶ :
«با اينكه اولين ومشهورترين معماران دوران باروك كساني شناخته مي شوند كه فعاليت حرفه ايشان رادرزادگاه شان آغاز كرده اند ، معماري باروك يك پديده ايتاليايي و زاذه شده درايتاليا دانسته نمي شود .معماري باروك پديده اي است متظاهر يا متكي بر ويژگيهايي شكلي كه گرويدن به آن نياز به چيزي بسيار بيش از آنچه متعارف و معمول به شمار مي رود ندارد .هر معماري مي تواند از خود بر انچه در جريان فعاليتهاي روزمره كه بازار معماري عرضه مي شود بيافزايد بي اين كه مستلزم آن باشد كه فراورده سنتي معماري در سطح شهرها و مناطق پر سكنه تر از اروپا زاده ميشود ،بي اين كه ، در گامهاي بعدي معماران راهي نمايانده شود ،نو. معماري باروك از گذشته نزديك خود فاصله ميگيرد بي اين كه قدر آن را داشته باشد تا راهي نو در افكند .گونه گوني ، كه به عنوان يكي از خصيصه هاي اصلي باروك شناخته مي شود ، در سطوح مختلف نمايان مي شود .در آثار يك دوره در گشتره يك شهر ، در پهنه سرزمين هاي اروپايي كه داراي فرهنگ و سنت هايي نو واحدنددر اين ميان اما ف تلاش پر قدر و براي به وجود آوردن و رواج دان انديشه هاي نو و متكب بر جهان بيني ها استوار صورت مي گيرد كه نمي توانند توان آن را بيابند كه بر همه معماران در گستره مغرب زمين براي دوره اي كوتاه مستولي شوند


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۵ تير ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۵۶:۵۸ ] [ afsaneh ] [ نظرات (0) ]

 رويدادهاي معماري

۱۷دي الي ۱ بهمن:
نمايشگاه DNAted؛ به كارگيري علوم پايه در امر طراحى
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=30884

۱ بهمن:
آخرين مهلت ارسال آثار مسابقه طراحي حجمي تابلوهاي عكس و سنگ مزار شهداء در گلزار شهداي بهشت رضا (ع) مشهد مقدس
برگزاركننده: سازمان فردوسهاي شهرداري مشهد
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=29418

۲ بهمن:
بررسي «نقد و معماري معاصر» در برنامه «سفيد» شبكه آموزش
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=31361

۲ و ۳ بهمن:
كنگره هاي استاني چهارمين كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران _ چهارمحال بختياري
برگزاركننده: اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان چهارمحال بختياري
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=23666

۲ و ۳ بهمن:
كنگره هاي استاني چهارمين كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران – قزوين
برگزاركننده: اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=27275

۲۶ دي الي ۳ بهمن:
مهلت ثبت ‌نام آزمون‌هاي ورود به حرفه مهندسان مورخ اسفند ماه ۹۵
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=31261

۳ بهمن:
آخرين مهلت ارسال آثار مسابقه دانشجويي طراحي فنس
برگزاركننده: دانشگاه تربيت مدرس
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=30862

۳ بهمن:
گفتمان شهر با عنوان: «مهديه حاجي عابدزاده؛ تجربه تاريخي، ميراث هويتي» – مشهد
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=31573

۳ و ۴ بهمن:
كنگره هاي استاني؛ چهارمين كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران – آذربايجان شرقي
برگزاركننده: اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان آذربايجان شرقي
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=28636

۴ بهمن:
نشست «راويان معماري معاصر ايران» با موضوع «شهرك اكباتان: مدنيت معاصر معماري ايران»
برگزاركننده: انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=31333

۴ بهمن:
نشست تخصصي «حمل و نقل شهري؛ از برنامه ريزي حمل و نقل خودرو محور به سمت برنامه ريزي انسان محور»
برگزاركننده: قطب علمي شهرسازي و توسعه شهري پايدار دانشگاه تهران
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=31556

۴ بهمن:
گفتگو پيرامون «بازآفريني شهري؛ با نيم نگاهي به حادثه پلاسكو» در برنامه «چرخ» از شبكه چهار سيما
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=31631

۵ بهمن:
نشست ايرانشهر با موضوع «نگاهي به هفتاد سال تجربه نگارش در باب معماري معاصر ايران (سال ۱۳۲۵ الي ۱۳۹۵)»
برگزاركننده: شركت عمران و بهسازي شهري ايران (مادر تخصصي) وزارت راه و شهرسازي
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=31364

۵ بهمن:
رونمايي از سامانه ساختمان هاي ماندگار
برگزاركننده: انجمن صنفي كارفرمايي طراحي، معماري و دكوراسيون
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=31677

۵ بهمن:
سومين نشست از درسگفتارهاي «هنرهاي فضاوند» با عنوان «فلسفه – هستي شناسي معماري»
برگزاركننده: موسسه فرهنگي و هنري فضاي سرزميني
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=31682

۵ و ۶ بهمن:
كنگره هاي استاني؛ چهارمين كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران – خوزستان
برگزاركننده: اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان خوزستان
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=28078

۵، ۵ و ۷ بهمن:
كنگره هاي استاني چهارمين كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران – خراسان جنوبي
برگزاركننده: اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان خراسان جنوبي
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=26287

۲۴ دي الي ۶ بهمن:
نمايشگاه آثار حجمي «بتن بافت»
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=31066

۲۹ دي الي ۶ بهمن:
دومين وركشاپ معماري معاصر در زمينه ي تاريخي _ رم و ونيز
برگزاركننده: مركز تحقيقات دانشكده معماري دانشگاه ساپينزاي رم و موسسه PAS
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=27560

۶ بهمن:
آخرين مهلت ارسال آثار هفتمين جشنواره‌ ملي عكس فيروزه تبريز
برگزاركننده: سازمان فرهنگي‌ هنري شهرداري تبريز
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=30391

۶ بهمن:
نشست «دربند: آب / رود-دره/ ما مردمان» با محوريت «اگر آب ها را در تهران جاري كنيم …؟»
برگزاركننده: دبيرخانه سلسله نشست ها و كارگاه هاي آب هاي تهران با حمايت مؤسسه مطالعات منظر پايدار و انجمن مفاخر معماري ايران
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=31570

۶ بهمن:
گفتمان هنر و معماري «استاديوم فرح آباد تهران (تختي)»
برگزاركننده: انجمن مفاخر معماري ايران
لينك خبر http://memarnews.com/?p=31669

۶ بهمن:
گفتگو پيرامون «مسابقات معماري» در برنامه خشت و خيال راديو فرهنگ
لينك خبر http://memarnews.com/?p=31796

۶ الي ۷ بهمن:
كنگره هاي استاني؛ چهارمين كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران – مركزي
برگزاركننده: اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مركزي
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=28664

۶ و ۷ بهمن:
كنگره هاي استاني چهارمين كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران – مازندران
برگزاركننده: اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مازندران
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=24361

۶ و ۷ بهمن:
كنگره هاي استاني؛ چهارمين كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران – همدان
برگزاركننده: اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان همدان
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=28349

۶ و ۷ بهمن:
كنگره هاي استاني؛ چهارمين كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران – سيستان و بلوچستان
برگزاركننده: اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سيستان و بلوچستان
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=28863

۶ و ۷ بهمن:
دومين كنفرانس ملي فرهنگ، گردشگري و هويت شهري
برگزاركننده: با مشاركت سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري كرمان و سازمان شهرداري استان كرمان
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=29951

۷ بهمن:
نشست «پژوهشي پديدارشناسي هنر» در خانه هنرمندان ايران
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=31580

۷ و ۸ بهمن:
چهارمين كنفرانس ملي و دومين كنفرانس بين المللي پژوهشهاي كاربردي در عمران، معماري و مديريت شهري
و
سومين كنفرانس و نمايشگاه تخصصي انبوه سازان مسكن و ساختمان استان تهران
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=21983

۷ و ۸ بهمن:
كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي مديريت ساخت و پروژه
برگزاركننده: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، موسسه آموزش عالي علاءالدوله سمناني
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=27883

۸ الي ۱۸ بهمن:
نمايشگاه «شعر در رگ‌هاي چوب»
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=32016

۹ بهمن:
بررسي «مسكن و زندگي اجتماعي؛ تجارب ايران و ژاپن» در برنامه «سفيد» شبكه آموزش
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=32043

۱۱ بهمن:
نشست «مروري بر طرح ساماندهي منظر محور تهران-ديزين»
برگزاركننده: شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران‌
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=31789

۱۱ الي ۱۵ بهمن:
چهارمين “نمايشگاه مبلمان” و “نمايشگاه لوستر و دكوراسيون داخلي” – تبريز
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=31943

۱۲ بهمن:
كنفرانس ملي شهرسازي، معماري، عمران و محيط زيست
برگزاركننده: شهرداري بجنورد
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=28640

۱۲ بهمن:
نشست «بررسي فرآيند و روش هاي تدريس دروس مقدمات طراحي ۱ و ۲» – مشهد
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=32035

۱۲ بهمن:
سخنراني‌هاي ماهانه كميته آموزش ايكوموس ايران، بهمن ماه ۱۳۹۵
برگزاركننده: كميته آموزش ايكوموس ايران با همكاري كميته منظر فرهنگي
لينك خبر http://memarnews.com/?p=32074

۱۳ بهمن:
گفتمان هنر و معماري «روش هاي پيشرفته معماري خاك؛ (يزد- استان سال ۱۳۹۵)»
برگزاركننده: انجمن مفاخر معماري ايران
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=32077

۱۳ بهمن:
سخنراني «هنر و فضاهاي عمومي در جهان سيال»؛ موزه‌ي هنرهاي معاصر تهران
برگزاركننده: جامعه‌ي نيومديا و كانون معماري و شهر موزه‌ي هنرهاي معاصر تهران
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=32177

۱۳ بهمن:
گفتگو پيرامون «دكتر علي اكبر صارمي» در خشت و خيال راديو فرهنگ
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=32193

۱۳ بهمن الي ۱۱ اسفند:
سلسله نشست تخصصي “پنج هفته، پنج معمار”؛ بررسي مباني نظري معماري معاصر ايران – رشت
برگزاركننده: كميسيون تخصصي معماري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيلان
لينك خبر http://memarnews.com/?p=31809

۱۳ و ۱۴ بهمن:
نشست «شهر در انديشه ايران‌شهري»؛ از سلسله نشستهاي ايرانشهر – يزد
برگزاركننده: شركت عمران و بهسازي شهري ايران (مادر تخصصي) وزارت راه و شهرسازي
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=30948

۱۳ و ۱۴ بهمن:
كنگره صنعت ساختمان
برگزاركننده: انجمن بتن ايران (نمايندگي استان اصفهان) و شركت بازرسي فني بهبود كيفيت سپاهان
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=29241

۱۴ بهمن:
آخرين مهلت ارسال آثار مسابقه طراحي آرم (لوگو) جشنواره معماري ايران
برگزاركننده: دبيرخانه جشنواره معماري ايران
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=31036

۱۴ بهمن:
نشست «فرايند انسان محور و فرايند ماشين محور» از سلسله نشست هاي ده گفتار معماري
برگزاركننده: با حمايت شركت كي دبليو سي
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=32159

۱۴ بهمن:
نشست «الزامات ايمني در محيط كار»
برگزاركننده: شركت مهندسين مشاور هرم پي
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=32103

۱۴ الي ۱۶ بهمن:
كنفرانس بين‌المللي معماري، شهرسازي و مرمت – ايتاليا
برگزاركننده: با همكاري دانشگاه لاساپينزا رم و دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان و واحد پرديس
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=25470

۱۶ بهمن:
آخرين مهلت ارسال آثار مسابقه آزاد بين المللي طراحي يادمان ميدان آزادي كرمان
برگزاركننده: معاونت معماري و شهرسازي شهرداري كرمان
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=30256

۱۷ بهمن:
نشست «اندازه شهر» از مجموعه نشست هاي بازخواني پژوهش هاي شهر و توسعه
برگزاركننده: مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=32137

۱۸ بهمن:
دومين نشست «راويان معماري معاصر ايران» با موضوع «شهرك اكباتان: مدنيت معاصر معماري ايران»
برگزاركننده: انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=32190

۲۰ بهمن:
آخرين مهلت ارسال آثار مسابقه “مدرسه ايراني، معماري ايراني”
برگزار كننده: سازمان نوسازي، توسعه و تجهيزات مدارس كشور
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=28767

۲۰ بهمن:
آخرين مهلت ارسال آثار مسابقه استاني طراحي معماري پيرامون كاروانسراي مشيرالملك – بوشهر
برگزار كننده: شهرداري شهر برازجان
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=30932

۲۰ بهمن:
آخرين مهلت ارسال آثار دومين جشنواره ساختمان هاي برتر استان قزوين
برگزار كننده: اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=31413

۳۰ دي الي ۲۱ بهمن:
نمايشگاه آثار دومين مسابقه عكس خانه روستايي
برگزاركننده: معاونت امور بازسازي و مسكن روستايي – دفتر مطالعات و تحقيقات مسكن روستايي
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=30388

۲۱ بهمن:
همايش ملي معماري، شهرسازي و سرزمين پايدار؛ يازدهمين سمپوزيوم پيشرفت هاي علوم و تكنولوژي
برگزار كننده: مؤسسه آموزش عالي خاوران
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=25182

۲۱ بهمن:
همايش ملي فن آوري در مهندسي كاربردي
برگزار كننده: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=27380

۲۴ بهمن:
آخرين مهلت ارسال آثار يازدهمين دوره مسابقه معماري ميرميران با موضوع «معماري پاسخگو»
برگزار كننده: موسسه رويدادهاي معماري ميرميران
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=31134

۲۴ و ۲۵ بهمن:
دوازدهمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه
برگزاركننده: با حمايت علمي دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه آزاد اسلامي
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=24886

۲۴ و ۲۵ بهمن:
چهارمين همايش ملي فن‌آوري‌هاي نوين ساختماني؛ توسعه پايدار و فن‌آوري‌هاي نوين ساختماني
برگزاركننده: دبيرخانه دائمي فن آوري هاي نوين صنعت ساختمان با حمايت وزارت راه و شهرسازي
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=26830

۲۴ و ۲۵ بهمن:
كنگره هاي استاني؛ چهارمين كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران – لرستان
برگزاركننده: اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان لرستان
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=27831

۲۵ بهمن:
همايش آجر و آجركاري در هنر و معماري ايران
برگزاركننده: معاونت پژوهشي فرهنگستان هنر
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=25164

۲۵ بهمن:
آخرين مهلت ارسال آثار مسابقه دانشجويي معمار برتر با عنوان «طراحي خرد فضاهاي مرده شهري»
برگزاركننده: مركز معماري ايران
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=29065

۲۵ بهمن:
آخرين مهلت ارسال آثار سومين جشنواره ملي طراحي مبلمان شهري دايره خلاق
برگزاركننده: سازمان زيباسازي شهر تهران
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=31142

۲۵ بهمن:
مسابقه دانشجويي«زي بازيافت ۵» با موضوع «دالان سبز شهري» – شيراز
برگزاركننده: انجمن علمي دانشگاه شيراز
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=32105

۲۵ و ۲۶ بهمن:
كنگره هاي استاني؛ چهارمين كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران – خراسان رضوي
برگزاركننده: اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان خراسان رضوي
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=28992

۲۷ بهمن:
كنگره هاي استاني؛ چهارمين كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران – خراسان شمالي
برگزاركننده: اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان خراسان شمالي
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=30370

۲۷ و ۲۸ بهمن:
كنگره بين المللي جندي‌شاپور
رگزاركننده: دانشگاه جندي‌شاپور دزفول با همكاري كميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم تحقيقات و فناوري
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=11307

۲۷ و ۲۸ بهمن:
كنفرانس ملي شهر ايراني اسلامي
برگزاركننده: پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=28239

۲۸ بهمن:
كنگره هاي استاني؛ چهارمين كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران – گيلان
برگزاركننده: اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان گيلان
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=22764

۲۸ بهمن:
مسابقه معماري موزه جازموريان (قلعه گنج كرمان)
برگزاركننده: موسسه فرهنگي موزه ها با همكاري شركت مهندسين مشاور بنياد سازه
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=30768

۲۸ بهمن:
«فضاهاي نوين جمعي»؛ نهمين كارگاه مطالعات عالي پديدارشناسي منظر شهري
برگزاركننده: سازمان زيباسازي شهر تهران و پژوهشكده نظر
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=32083

۲۸ بهمن:
دومين همايش ملي عمران، معماري، شهرسازي و مديريت انرژي
برگزاركننده: دانشگاه آزد اسلامي واحد اردستان
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=32120

۲۸ بهمن:
نشست «باغ ايراني و زندگي امروز» – اصفهان
برگزاركننده: موزه حمام عليقلي آقا (اصفهان)
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=32180

۳۰ بهمن:
كنفرانس ملي دانش و فناوري علوم مهندسي ايران
برگزاركننده: موسسه آموزش عالي مهر اروند – مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي سروش حكمت مرتضوي
لينك خبر: http://memarnews.com/?p=22721


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۵ تير ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۵۵:۵۶ ] [ afsaneh ] [ نظرات (0) ]

معماريي

طراحي داخلي مجموعه‌اي از طرح‌هاي به هم پيوسته و متنوع است كه محيط داخلي يك ساختمان را به فضايي كه براي يك فعاليت انساني خاص مناسب است، تبديل مي‌كند. طراحي داخلي، فرآيند طراحي كامل نماي داخلي يك فضا، با در نظر داشتن مواردي مثل طراحي كف، پنجره‌ها، درها، ديوارها، نورپردازي، اثاثيه و ديگر بخش‌هاست. هدف از طراحي داخلي، عموما فراهم كردن محيطي راحت و از منظر زيبايي‌شناسي دلپذير است كه خواسته‌ها و انتظارات صاحب آن را برآورده مي‌كند. در واقع طراحي داخلي تركيبي از هنر و مهندسي است.

طراح داخلي، كسي است كه چنين پروژه‌اي را رهبري مي‌كند. طراحي داخلي حرفه‌اي چند وجهي است. به اين ترتيب كه طراح داخلي بايد بهترين روش را براي دستيابي به اهداف پروژه مورد نظر بيايد، با صاحبان پروژه تماس برقرار كند و به مديريت و اجراي طرح بپردازد. طراح به هنگام طراحي فضاي داخلي دو مورد را بايد در نظر بگيرد: كاربرد آن فضا، و احساس و تأثيري كه مي­خواهد آن فضا بر استفاده­كننده داشته باشد.

طراح داخلي وضعيت داخلي ساختمان را طراحي و سازماندهي مي كند. اين ساختمان ها مي تواند خانه هاي شخصي، ادارات و شركتها، هتل ها، رستوران ها و مغازه ها باشند.

يك طراح داخلي بايد مهارت هاي خلاقانه و عملي خوبي داشته باشد. او بايد به خوبي بتواند با ديگران ارتباط برقرار كرده و توان عالي اي در سازماندهي كارها داشته باشد. طراحان داخلي بايد در ديگر زمينه‌هاي مرتبط مثلا كف سازي يا قوانين محلي ساختمان سازي كه ممكن است تصميم گيري‌هاي آن‌ها را تحت تاثير قرار دهند، نيز اطلاعاتي داشته باشند.

ساعت كاري طراح داخلي معمولا زياد ولي نامنظم است. بسته به نوع پروژه كاري، حتي در شب ها و تعطيلات هم بايد گاهي سركار خود باشد. محل كار اصلي طراح داخلي در دفاتر كاري است كه امور اداري و كارهاي طراحي را در آن انجام مي دهد. ولي بيشتر زمان كاري خود را در محل مشتريان مي گذراند.

در ادامه با وظايف طراح داخلي، دانش و مهارت مورد نياز طراح داخلي، تحصيلات لازم براي ورود به شغل طراحي داخلي، بازاركار و فرصت شغلي طراحي داخلي، درآمد طراح داخلي و برخي طراحان داخلي معروف و مشهور آشنا مي شويد
وظايف طراح داخلي

ملاقات با مشتريان براي آگاهي از نيازها و نظرات آنها

ايجاد طرح ها مطابق با نياز مشتريان، بودجه آنها و نوع ساختمان

تهيه طرح اوليه براي نشان دادن به مشتريان

مشاوره دادن به مشتريان در خصوص رنگ ها، پارچه ها، وسائل و مبلمان

ايجاد طرح هاي نهايي با كمك برنامه هاي كامپيوتري

مشخص كردن زمان بندي و تخمين هزينه هاي پروژه

تهيه مبلمان، پارچه ها، كف پوش ها و پوشش ديوارها در صورت لزوم

نظارت بر نصب و اجراي طرح ها

بازديد از پروژه براي اطمينان از رضايت داشتن مشتري
طراح داخلي معمولا افرادي را براي انجام كارها در ساختمان ها استخدام كرده و خود بر آنها نظارت دارد.

مهارت و توانمنديهاي مورد نياز طراح داخلي

خلاقيت – يكي از مهم ترين عوامل موثر در يك طراحي داخلي خوب است. طراح داخلي بايد از خلاقيت خود در تطبيق مناسب ويژگي هاي كار با نياز مشتري استفاده كند.

مهارت عالي در سازماندهي – در طراحي داخلي عوامل زيادي دخيل هستند كه بايد مدنظر قرار بگيرند تا كار به خوبي انجام شود. مثلا در يك خانه مسكوني بايد با سازنده كف پوش ها، نقاش ، پرده دوز و بسياري افراد ديگر ارتباط برقرار كرده و كارهاي آنها را مطابق با طرح خود برنامه ريزي و سازماندهي كند.

مهارت مديريت پروژه – براي كنترل و مديريت عوامل مختلف از جمله دوزنده و نصاب پرده ها، نصاب كف پوش، نصاب در و پنجره و…

مهارت طراحي و مدل سازي كامپيوتري – به دليل اينكه بخش اعظم طراحي بوسيله نرم افزارهاي كامپيوتري انجام مي گيرد.

آگاهي از مقررات ايمني و ساختمان – براي رعايت آنها در طراحي و اجراي پروژه و جلوگيري از بروز هر گونه مشكلي براي مشتري

اطلاع از محصولات، مواد و تجهيزات مرتبط به كار خود كه در بازار موجود است.

مهارت ارتباطي موثر براي همكاري با تامين كنندگان، پيمانكاران و مشتريان

توانايي يافت راه حل هاي عملي براي مسائل و مشكلات احتمالي

توانايي كنترل هزينه ها و انجام كار در چارچوب بودجه معين شده توسط مشتري

تحصيلات لازم براي ورود به شغل طراحي داخلي

داشتن دانش معماري داخلي در كنار عواملي مانند علاقه، ذوق هنري، تجربه و… براي موفق شدن در شغل طراحي داخلي لازم و ضروري است. براي كسب اين دانش علاقه مندان مي توانند در رشته هاي طراحي داخلي يا معماري داخلي تحصيل نمايند.

دانش آموزان علاقه مند پس از گذراندن سال اول متوسطه مي توانند وارد شاخه كاردانش شده و در رشته طراحي معماري داخلي تحصيل كنند و در صورت علاقه در دانشگاه نيز وارد شوند.

در كنار همه اين موارد آموزشگاه هاي آزاد زيادي هستند كه دوره هاي تخصصي طراحي داخلي را برگذار مي كنند. آنهايي كه نمي خواهند در طراحي داخلي تحصيل كنند ولي به اين شغل علاقه دارند، مي توانند اين دوره ها را بگذرانند.

البته بديهي است در طراحي داخلي مانند هر رشته هنري ديگر، داشتن تحصيلات در كنار استعداد و تخصص براي موفق شدن ضروري است.
آينده شغلي، بازاركار و فرصت هاي استخدامي طراحي داخلي

طراحي داخلي مسير ايراني
طراح داخلي مي تواند در شركت هاي مشاوره طراحي كار كند. همچنين مي تواند به صورت مستقل كاركرده و يا به صورت پروژه اي با شركت هاي طراحي قرارداد ببندد. در صورت داشتن تجربه بيشتر مي تواند به كارهايي مانند طراحي صحنه تئاتر، طراحي نمايشگاه ها و … بپردازد. به دليل كمبود اساتيد معماري داخلي در دانشگاه هاي كشور، افراد علاقه مند به تدريس مي توانند با ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر، جذب دانشگاه ها شوند.

حوزه طراحي داخلي و دكوراسيون در منازل، شركت ها و… در سال هاي اخير از سوي مردم مورد توجه بيشتري قرار گرفته است. به دنبال آن بازاركار بهتري نيز پيش روي طراحان داخلي خواهد بود. البته با توجه به رقابت شديد در اين شغل، افرادي كه دانش، تخصص، مهارت و تجربه لازم و كافي را دارند، مي توانند در اين بازاركار موفق شده و درآمد خوبي كسب كنند.

طراحي داخلي در ايران با مسايل و مشكلاتي روبرو است كه برخي از آنها عبارتند از :

تعداد دانشگاه هاي اندك و ظرفيت محدود آنها در جذب دانشجو در رشته معماري داخلي

كاربردي نبودن دروسي كه در دانشگاه ها در رشته معماري داخلي تدريس مي شود كه منجر به نبود مهارت كافي در فارغ التحصيلان آن مي شود.

حضور تعداد زيادي افراد غيرمتخصص در كار طراحي داخلي و ارائه كارهايي با كيفيت پايين – اين امر منجر به محدود شدن فرصت هاي شغلي براي طراحان داخلي مجرب شده و سطح و كيفيت عمومي كارها را كاهش مي دهد.

تقليدي بودن بسياري از طرح ها و الگوهاي مورد استفاده در طراحي داخلي و بومي نبودن آنها

عدم درك كافي مردم از اهميت طراحي داخلي منازل، شركت ها و… و تاثيرات مثبت آن در زندگي و كارشان
وضعيت استخدام طراح داخلي در برخي كشورهاي جهان به شرح زير است :

آمريكا – ميزان رشد استخدام طراح داخلي در بين سال هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در آمريكا، ۱۹ درصد( بيشتر از رشد متوسط همه مشاغل، ۱۴ درصد) پيش بيني شده است.

استراليا – در بازه زماني ۵ سال گذشته ميزان استخدام طراح داخلي در مقايسه با متوسط همه مشاغل(۱۰٫۲ درصد)، ۸۹٫۳ درصد رشد داشته است. پيش بيني مي شود در سال هاي آتي رشد متوسطي را داشته باشد.

درآمد و حقوق طراحي داخلي

به طور كلي ميزان درآمد طراح داخلي به تخصص، مهارت و تجربه او بستگي دارد. طراحاني كه در شركت هاي خصوصي استخدام شده اند، درآمدهاي متفاوتي دارند.

در جديدترين پژوهش صورت گرفته در اواخر سال ۱۳۹۲ توسط تعدادي از متخصصان شغلي كشور، گروه هاي مختلف شغلي از نظر درآمدي مورد بررسي قرار گرفته اند. بر اين اساس متوسط حقوق و درآمد طراح داخلي نيز استخراج شده است.

براي طراح داخلي حداقل، حداكثر و متوسط درآمد ماهيانه ذكر شده است. يك طراح داخلي در اواخر سال ۱۳۹۲، حداقل درآمد ۶۴۰۰۰۰ تومان، حداكثر درآمد ۱۹۴۰۰۰۰ تومان و متوسط درآمد ماهيانه ۱۰۰۰۰۰۰ تومان را داشته است. در تصوير زير مي توانيد درآمد طراح داخلي را با تعدادي ديگر از مشاغل هنري مقايسه كنيد.

درآمد ماهانه انيماتور در ايران
همچنين از آنجا كه تجربه و سابقه كاري يكي از عوامل موثر در تعيين حقوق و درآمد هر فردي از جمله طراح داخلي مي باشد، در بخش ديگري از اين پژوهش، درآمد طراح داخلي از نظر سابقه كاري مورد بررسي قرار گرفته است. همان طور كه در تصوير زير مشخص است با افزايش سابقه كاري، درآمد و حقوق طراح داخلي نيز افزايش مي يابد.

درآمد انيماتور در ايران به تفكيك سابقه شغلي

توجه داشته باشيد كه تحقيق بالا روي شاغلاني كه در استخدام شركت يا سازماني (اعم از دولتي يا خصوصي) مي باشند، صورت گرفته است. در مورد افرادي كه كارآفرين هستند و كار مستقلي در حوزه تخصصي شان، راه اندازي كرده اند، شرايط متفاوت است و آنها با توجه به ميزان فعاليت، تخصص، تلاش و پشتكارشان، درآمدهاي متفاوتي دارند.

ميزان درآمد طراح داخلي در برخي كشورهاي جهان عبارتند از :

آمريكا – ميزان متوسط درآمد سالانه در سال ۲۰۱۰ براي طراح داخلي، ۴۶٫۲۸۰ دلار (متوسط درآمد همه مشاغل ۳۳٫۸۴۰ دلار) و مطابق با آخرين آمارها در سال ۲۰۱۳، ۴۷٫۶۰۰ دلار بوده است.

استراليا – ميزان متوسط درآمد سالانه طراحان داخلي حدود ۵۲٫۰۰۰ دلار ( قبل از كسر ماليات) مي باشد.

انگلستان – ميزان متوسط درآمد سالانه طراح داخلي براي افراد تازه كار بين ۲۳٫۰۰۰ تا ۳۱٫۰۰۰ دلار، براي افراد با تجربه ۴۱٫۰۰۰ دلار و براي طراحان ارشد بيش از ۶۸٫۰۰۰ دلار مي باشد.
شخصيت هاي مناسب شغل طراح داخلي
در يك انتخاب شغل صحيح و درست، عوامل مختلفي از جمله ويژگي هاي شخصيتي، ارزش ها، علايق، مهارت ها، شرايط خانوادگي، شرايط جامعه و … براي هر فرد بايد در نظر گرفته شوند. يكي از مهم ترين اين عوامل ويژگي هاي شخصيتي مي باشد. شناخت درست شخصيت هر فرد فرآيندي پيچيده و محتاج به تخصص و زمان كافي است. البته هر فردي ويژگي هاي منحصربه فرد خود را دارد، حتي افرادي كه به نوعي تيپ شخصيتي مشابه دارند، باز هم در برخي موارد با يكديگر متفاوت هستند.

به طور كلي هميشه افراد موفقي از تيپ هاي شخصيتي مختلف در تمام مشاغل هستند و نمي توان دقيقا اعلام كرد كه فقط تيپ هاي شخصيتي خاصي هستند كه در اين شغل موفق مي شوند. اما طي تحقيقاتي كه صورت گرفته تيپ هاي شخصيتي اي كه براي اين شغل معرفي مي شوند، عموما اين كار را بيشتر پسنديده و رضايت شغلي بيشتري در آن داشته اند.

برخي از شخصيت هاي مناسب شغل طراحي داخلي بر اساس شخصيت شناسي MBTI :

INFJ اين تيپ شخصيتي در خلق آثار منحصر به فرد با كمك خلاقيت و ايده هاي خود توانا است. او با هنر مي تواند خود را ابراز و اغلب بر ديگران تاثير بگذارد. كار به صورت مستقل و داشتن كنترل روي آن، از موارد مهم براي اين تيپ شخصيتي مي باشد.

ENFP اين تيپ شخصيتي از فرآيندهاي خلاق و چالشي لذت مي برند به خصوص اگر با ديگران در ارتباط باشند. هر چه شرايط و محيط كار منعطف تر باشد، براي آنها مطلوبتر است. آنها به تنهايي و مستقل هم به خوبي مي توانند كار كنند ولي بايد با ديگران تبادل نظر داشته باشند.

INFP اين تيپ شخصيتي دوست دارد خود و نظراتش را به شكلي خلاقانه ابراز كند و در كار خود آزادي فردي و انعطاف پذيري داشته باشد. بسياري از INFP ها خود را هنرمند مي دانند حتي اگر از اين راه امرار معاش نكنند. برخي از آنها معتقدند هنرمندي ويژگي است كه در وجود آنها است.

ISFJ اين تيپ شخصيتي توجه زيادي به جزئيات داشته و با زندگي روزمره سروكار دارد.
ESFP اين تيپ شخصيتي به حرف هاي مشتريان به دقت توجه كرده و حداكثر تلاش خود را براي رفع خواسته هاي آنها انجام مي دهد. او از زيبايي شناسي زيادي برخوردار بوده و دوست دارد هنر خود را به ديگران نشان دهد.

ISFP اين تيپ شخصيتي كار با دست و استفاده از حواس پنجگانه خود در كار را دوست دارد. او به كارهاي منعطف و بدور از ساختار و مقررات زياد علاقه دارد.

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۵ تير ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۵۲:۱۹ ] [ afsaneh ] [ نظرات (0) ]

مهندسي معماري

اگر از طراحي لذت برده و عاشق ساخت و ساز هم هستيد، شغل مهندسي معماري مي تواند براي شما ايده آل باشد.

معماري، هنر و فن طراحي و ساختن بناها، فضاهاي شهري و ديگر فضاهاي دروني و بيروني براي پاسخ هماهنگ به نيازهاي كاركردي و زيباشناسانه است.معماري بيش از اينكه تكنيك و فن باشد، هنر و ذوق است. در واقع مي توان گفت ظاهر و نماي شهرها را مهندسان معمار مي سازند. معماري، كه برخي آن را مادر هنرها مي دانند، قدمتي بسيار طولاني در تاريخ دارد و در ايران نيز به سال ها پيش از اسلام باز مي گردد.

كسي كه طراح و سازنده بناها و ساختمان ها مي باشد، مهندس معمار است. مهندس معمار، نقشه هاي ساختمان هاي جديد و برنامه بازسازي و محافظت از ساختمان هاي قديمي را طراحي مي كند. همچنين كار مهندس معمار طرح ريزي تركيب و نحوه قرار گيري مجموعه اي از ساختمان ها و فضاهاي اطراف آنها نيز مي باشد. او اين كارها را با تكيه بر علم مهندسي، ذوق هنري و شناختي كه از فرهنگ، آداب و رسوم، جغرافياي انساني و طبيعي محل مورد نظر خود دارد، انجام مي دهد.
مهندس معماري مي‌تواند در زمينه‌هاي زير فعاليت كند :

طراحي (تك بنا يا مجموعه زيستي كوچك)، از طراحهاي اوليه تا مراحل اجرايي كار و طراحي اجزا و عناصر تشكيل دهنده بنا
رهبري و سرپرستي دفاتر مشاور معماري (مهندسي مشاور)
نظارت عمومي و عالي بر صحت انجام كار در عمليات اجرايي ساختماني (مهندسي ناظر)
مديريت و هماهنگي اجرايي پروژه‌هاي معماري (مديريت پروژه)
تأسيس و سرپرستي مؤسسات پيمانكاري و احداث ساختمان
همكاري با كليه متخصصيني كه كار آنها به نحوي با ساماندهي محيط زيست مرتبط است. مانند اكولوژيست‌ها، جغرافي دانان، اقليم شناسان، برنامه ريزان اقتصادي و اجتماعي و…
طراحي پارك‌ها و ميادين شهري و محوطه سازي آنها
مشاركت در پروژه‌هاي برنامه ريزي و طراحي شهري و شهرسازي
طراحي تك بناها در مقياس كوچك و انجام دكوراسيون داخلي
انجام كارهاي پژوهشي و آموزشي در زمينه طراحي فضا

مهندس معمار بايد روشمند و منطقي باشد. همچنين بايد برنامه هاي طراحي و نقشه كشي كامپيوتري را بداند و بتواند در شرايط كاري پرفشار كار كند. مهندس معمار بايد فردي دقيق، منظم و خلاق باشد و با تكيه بر قدرت تجسم، ذوق هنري و علم مهندسي خود به طراحي نقشه ي ساختمان هاي مختلف بپردازد.

كار مهندس معمار با مهندس عمران در گرايش سازه شباهت هايي دارد. اما يك تفاوت اساسي بين آنها اين است كه مهندس عمران در طراحي بنا صرفا به اصول فني توجه مي كند ولي مهندس معمار علاوه بر اصول فني، به جنبه هاي زيبايي شناختي، روانشناسي و فرهنگي آن بنا نيز توجه دارد. مهندس معمار معمولا بر اساس ايده هاي فردي، نيازهاي جامعه، قوانين و مقررات موجود و خواست و سليقه كارفرما، كار طراحي ساختمان ها و بناها را انجام مي دهد.

معماري مانند بسياري از مشاغل نيست كه بتوان ساعات كاري مشخصي براي آن تعريف كرد. مهندس معمار به طور مداوم با كار خود درگير بوده و ساعت كاري براي او خيلي معنايي ندارد. محل كار مهندس معمار در دفاتر كاري و در محل پروژه هاي ساخت و ساز است و در محل پروژه بايد از لباس هاي ايمن از جمله كلاه و كفش مجهز استفاده كند.

صنعت ساخت و ساز كشور دچار مشكلاتي است. از مهم ترين ها آنها مي توان به از دست دادن هويت ملي و تاريخي معماري ايراني و اسلامي و عدم استفاده از دستاوردهاي اين معماري اصيل و در كنار آن عدم استفاده صحيح از يافته ها و دستاوردهاي استاندارد معماري نوين نام برد. به عنوان مثال هنوز مشكلات اساسي از جمله عدم استفاده از سيستم هاي تهويه مناسب، عدم توجه به لزوم متناسب بودن موقعيت جغرافيايي ساختمان با ويژگي هاي آن، استفاده از طرح هايي كه فضاي پرت و غيرقابل استفاده در ساختمان را زياد مي كند و … در ساختمان سازي ما وجود دارد. براي رفع اين مشكلات نياز به تدبير و اقدام مسئولان و همكاري متخصصان اين حوزه از جمله مهندسان معمار مي باشيم.
وظايف مهندس معمار

يافتن پروژه جديد از طريق بازاريابي و دادن توضيحات لازم براي مشتري
مشورت با مشتري براي تعيين نياز مشتري و الزامات لازم براي ساختمان ها
بررسي و تحليل شرايط و خصوصيات زمين و محوطه ساخت و ساز
تعيين خصوصيات فيزيكي و كمي طرح همراه با تخمين مواد و تجهيزات لازم و هزينه يابي و زمان بندي اوليه پروژه
تهيه طرح ها و نقشه هاي پروژه با استفاده از نرم افزارهاي طراحي و مدلسازي كامپيوتري
همكاري با ساير مهندسان از جمله مهندسان تاسيسات مكانيك، مهندسان برق و … در انجام محاسبات فني و تاسيسات مكانيكي و برقي و …
نظارت بر كار تكنسين ها و كارگران
بستن قرارداد با پيمانكاران
مديريت پروژه هاي ساخت و ساز
بازديد از محل پروژه براي اطمينان يافتن از پيشرفت آن مطابق با برنامه
مهارت و توانمندي هاي مورد نياز مهندس معمار
رويكرد روش مند، تحليلي و منطقي (همچون ساير مشاغل مهندسي و فني)
داشتن ذوق و استعداد هنري
توانايي عالي در رياضيات به خصوص هندسه
مهارت هاي ارتباطي و مذاكره اي قوي (براي موفقيت بيشتر در گرفتن پروژه و يا مذاكره با كارفرمايان و متقاعد كردن آنها)
دقت زياد و توجه به جزئيات (كه هم در مهندسي نياز است هم در فعاليت هاي هنري و معماري هر دو را در كنار هم دارد)
توانايي مديريت و سازماندهي (به منظور سازماندهي تيم هاي كاري) و انجام كار تيمي
توانايي تحمل فشار كاري زياد
آگاهي از اثرات اجتماعي و زيست محيطي پروژه ها
قدرت تجسم و خلاقيت
توانايي حل مساله
اطلاعات عمومي خوب در زمينه تاريخ بخصوص تاريخ معماري ايران و جهان، جغرافيا، اقليم‌شناسي، روانشناسي، مردم‌شناسي و اقتصاد (چون معماري با همه اين عناوين در ارتباط است.)

مهارت هاي طراحي و نقشه كشي با استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتري

امروزه نرم افزارهاي رايانه اي يكي از مهم ترين ابزارهاي اصلي مهندس معماري است كه ياري گر او در رسيدن به اهدافش مي باشد. اگر به بررسي اجمالي آگهي هاي استخدامي مهندس معماري بپردازيد، متوجه خواهيد شد اكثر كارفرماها، شركت ها و سازمان ها يكي از شرايط جذب مهندس معمار را تسلط بر نرم افزارهاي مربوط به حوزه مهندسي معماري قرار داده اند.بنابراين اگر مي خواهيد در شغل مهندسي معماري موفق باشيد، به راحتي و سريعا بتوانيد شغل مناسب و پردرآمدي را پيدا كنيد و يا اگر شاغل در اين حوزه هستيد و مي خواهيد پله هاي ترقي را سريعتر طي كنيد، مطمئن باشيد يادگيري نرم افزارهاي تخصصي مهندسي معماري يكي از راه هاي اصلي و مطمئن براي شماست.
مهم ترين نرم افزارهاي تخصصي و كاربردي مهندسي معماري عبارتند از

Auto Cad : نرم افزار طراحي هاي دو بعدي و سه بعدي و علوم مهندسي مرتبط با نقشه كشي (دريافت بسته آموزش نرم افزار Auto Cad)

۳D Max : نرم افزار ساخت و متحرك سازي مدل هاي سه بعدي

Revit : نرم افزار مدل سازي و طراحي نقشه هاي ساختماني

V-ray : نرم افزار رندر گرفتن در كل نرم افزارهاي سه بعدي

ArchiCAD 17 : نرم افزار طراحي، ترسيم و تحليل سه بعدي ساختمان

Floor Plan 3D : نرم افزار طراحي مدل هاي سه بعدي از منازل و ساختمان ها

نرم افزار ساخت اشكال سه بعدي: Sketchup
تحصيلات لازم براي ورود به شغل مهندسي معماري

فارغ التحصيلان رشته مهندسي معماري و مهندسي عمران در مقطع كارشناسي بهترين گزينه براي ورود به مشاغل مرتبط با معماري مي باشند.همچنين فارغ التحصيلان رشته ها و گرايش هاي مختلف كارشناسي ارشد معماري نيز مي توانند به صورت تخصصي تر وارد اين شغل شوند. برخي از اين رشته و گرايش ها به شرح زير است

انرژي و معماري
مهندسي معماري
تكنولوژي معماري
معماري منظر
مديريت پروژه و ساخت
معماري داخلي
ساير رشته و گرايش هاي كارشناسي ارشد مهندسي معماري

آينده شغلي، بازار كار و فرصت هاي استخدامي مهندس معماري

مهندسي معماري – معمولا بيشتر مهندسان معمار داراي مدرك كارشناسي، مي توانند طراح فني ساختمانها، ناظر اجراي طرح و سرپرست دفاتر مشاوره شوند. مهندسان معماري كه مدارك عالي در مقطع تحصيلات تكميلي دارند، به دليل گذراندن دروس هنري معماري بيشتر، علاوه‌ بر طراحي‌ بناها مي‌توانند به‌ طراحي‌ و ساخت‌ ماكت‌ و طراحي‌ معماري‌ داخلي‌ بپردازند يا به‌ عنوان‌ ناظر ساخت‌ فعاليت‌ كنند. مهندس معمار مي تواند حتي كار و كسب درآمد خود را از زمان تحصيل شروع كرده و به عنوان نقشه كش و كمك طراح وارد بازاركار شود.

مهندس معمار براي اينكه بتواند كار نظارت بر ساختمان را انجام دهد، بايد از سوي نظام مهندسي ساختمان پروانه اشتغال به كار دريافت كند. در واقع بايد صلاحيت نظارت و طراحي او از سوي مراجع ذيصلاح تاييد شود. بسياري از مراجع مانند شهرداري ها و مراكز صدور پروانه ساختمان، براي صدور پروانه ساخت و يا مجوزهاي ديگر، نقشه هايي را مي پذيرند كه توسط مهندسان معمار داراي پروانه اشتغال تهيه شده باشد و براي كنترل و نظارت نيز بايد از اين افراد استفاده شود.

مهندس معمار فرصت هاي شغلي زيادي را به صورت كارهاي پروژه اي پيش رو دارد. پيشرفت كاري مهندس معمار به ميزان زيادي به مهارت ها، شايستگي ها و تجارب او ارتباط دارد.

با داشتن تجربه كاري و سرمايه لازم مهندس معمار مي تواند شركت مستقلي تاسيس كرده و به شكل قراردادي با سازمان ها، شركت ها و افراد مختلف كار كند. همچنين مي تواند در شركت هاي دولتي و خصوصي حوزه معماري و ساخت و ساز مشغول به كار شود .مهندس معمار همچنين آمادگي‌ كار در رشته‌هاي‌ مرتبط‌ با معماري‌ مثل‌ معماري داخلي، طراحي‌ صحنه‌ يا طراحي‌ صنعتي‌ را نيز دارد.

كار مهندس معمار و مهندس عمران در برخي از پروژه هاي موجود در كشور با يكديگر تداخل كرده است. يعني گاهي به جاي مهندس معمار از مهندس عمران و برعكس استفاده مي شود. البته به طور كلي حوزه كاري مهندس معمار از يك مهندس عمران محدودتر است.

با توجه به وضعيت رو به رشد انواع ساخت و سازهاي مسكوني، تجاري، فرهنگي و … و سود آور بودن اين عرصه، به نظر مي رسد بازاركار نسبتا مناسبي پيش روي مهندسان معماري باشد. لازم به ذكر است كه در اين شغل معمولا آقايان راحت تر مي توانند شغل خود را بيايند و يا براي پروژه هاي ساخت و ساز قرارداد ببندند. البته موفقيت مهندس معماري در يافتن موقعيت شغلي مناسب، بيشتر به ميزان علاقه، مهارت، دانش و تجربه و كارنامه فعاليت او بستگي دارد.
وضعيت استخدام شغل مهندسي معماري در برخي كشورهاي جهان به شرح زير است

آمريكا – پيش بيني مي شود بين سال هاي۲۰۱۰ تا۲۰۲۰ ميزان استخدام مهندس معمار ۲۴ درصد رشد داشته باشد. در حالي كه متوسط اين رشد براي همه مشاغل۱۴ درصد خواهد بود.

استراليا – ميزان رشد استخدام مهندس معمار در سال ۲۰۱۱،۱۸.۴ درصد بوده و در۵ سال اخير در مقايسه با متوسط رشد استخدام همه مشاغل (۱۰.۲ درصد)، ۸.۶ درصد رشد كاهشي ( رشد منفي) داشته است.
در آمد و حقوق مهندس معمار

متوسط درآمد مهندس معمار نسبت به بسياري از مشاغل در سطح قابل قبولي قرار دارد. به عنوان مثال مهندسان معمار كه پروانه اشتغال به كار از سازمان نظام مهندسي دارند، بابت هر تاييديه نقشه مبلغ مناسبي دريافت مي كنند. مهندس معماري كه در بخش دولتي استخدام شود، مطابق با قانون مديريت خدمات كشوري حقوق دريافت مي كند. جزئيات اين قانون را مي توانيد از لينك زير دريافت كنيد :

محاسبه حقوق و مزايا در قانون مديريت خدمات كشوري

مهندسان معماري كه در شركت هاي خصوصي فعاليت مي كنند، بسته به ميزان مهارت، توانمندي، سابقه كار و نوع توافقي كه با كارفرما كرده اند، درآمدهاي متفاوتي دارند. آنهايي كه خود، شركت شخصي راه اندازي كرده اند، در كنار سختي هاي زياد كار، اگر بتوانند به خوبي مشتري جذب كرده و پروژه هاي زيادي بگيرند، درآمد بسيار خوبي خواهند داشت.

در مجموع مهندس معمار هرچه خلاق تر، توانمندتر و كارنامه كاري بهتري داشته باشد، به درآمدهاي بالاتري دست مي يابد.

در جديدترين پژوهش صورت گرفته در اواخر سال ۱۳۹۲ توسط تعدادي از متخصصان شغلي كشور، گروه هاي مختلف شغلي از نظر درآمدي مورد بررسي قرار گرفته اند. بر اين اساس متوسط حقوق و درآمد مهندس معماري در سمت هاي مختلف شغلي و در رده هاي مختلف سازماني (كارشناس، سرپرست و مدير) استخراج شده است.

برخي از سمت هايي كه در اين پژوهش در نظر گرفته شده اند شامل مهندس معمار، كارشناس معماري، مهندس طراح، سرپرست كارگاه، مدير فني، مدير پروژه و … مي باشند كه يك مهندس معماري مي تواند در هر يك از آنها استخدام شده و فعاليت نمايد.

براي مهندس معماري در هر سمت و در هر رده سازماني حداقل، حداكثر و متوسط درآمد ماهيانه ذكر شده است. به عنوان مثال مهندسان معماري كه در سمت مهندس طراح در سمت كارشناس كار مي كنند، در اواخر سال ۱۳۹۲، حداقل درآمد ۷۰۰۰۰۰ تومان، حداكثر درآمد ۲۲۵۰۰۰۰ تومان و متوسط درآمد ماهيانه ۱۲۰۰۰۰۰ تومان را داشته اند.
درآمد مهندس معماري در برخي از كشورهاي جهان عبارتند از

آمريكا – متوسط در آمد سالانه مهندس معمار ۷۲.۵۵۰ دلار (متوسط درآمد سالانه مهندسان۸۳.۳۴۰ دلار و براي همه مشاغل۳۳.۸۴۰ دلار) در سال۲۰۱۰ و مطابق با آخرين آمارها در سال ۲۰۱۳، ۷۳,۲۰۰دلار بوده است.

استراليا – متوسط در آمد ساليانه مهندس معمار۵۶.۲۵۶ دلار (قبل از كسر ماليات) مي باشد.

انگلستان – متوسط درآمد ساليانه براي مهندس معمار استخدام شده۴۵.۰۰۰ دلار در سال و براي افراد با بيش از۵ سال سابقه بين۵۱.۰۰۰ تا۶۳.۰۰۰ دلار مي باشد.
شخصيت هاي مناسب شغل مهندسي معماري

در يك انتخاب شغل صحيح و درست، عوامل مختلفي از جمله ويژگي هاي شخصيتي، ارزش ها، علايق، مهارت ها، شرايط خانوادگي، شرايط جامعه و … براي هر فرد بايد در نظر گرفته شوند. يكي از مهم ترين اين عوامل ويژگي هاي شخصيتي مي باشد. شناخت درست شخصيت هر فرد فرآيندي پيچيده و محتاج به تخصص و زمان كافي است. البته هر فردي ويژگي هاي منحصربه فرد خود را دارد، حتي افرادي كه به نوعي تيپ شخصيتي مشابه دارند، باز هم در برخي موارد با يكديگر متفاوت هستند.

به طور كلي هميشه افراد موفقي از تيپ هاي شخصيتي مختلف در تمام مشاغل هستند و نمي توان دقيقا اعلام كرد كه فقط تيپ هاي شخصيتي خاصي هستند كه در اين شغل موفق مي شوند. اما طي تحقيقاتي كه صورت گرفته تيپ هاي شخصيتي اي كه براي اين شغل معرفي مي شوند، عموما اين كار را بيشتر پسنديده و رضايت شغلي بيشتري در آن داشته اند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۵ تير ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۵۰:۳۸ ] [ afsaneh ] [ نظرات (0) ]

طراحي

به آرك مايان خوش آمديد.ما مفتخر هستيم اعلام نماييم با دارا بودن كادري مجرب و حرفه اي در زمينه انواع طراحي داخلي از پروزه هاي اداري تا پروزه هاي شخصي و منازل و حتي پروزه هاي تجاري همچون رستوران و مغازه در خدمت شما عزيزان باشيم.به شما اين اطمينان را خواهيم داد كه با واگذاري پروژه طراحي دكوراسيون داخلي محيط مورد نظرتان به گروه آرك مايان هيچگاه پشيمان نخواهيد شد. براي شما طرحي نو و منحصر به فرد را خلق خواهيم كرد و در آن از تمام نقطه نظرات و سليقه هاي فردي شما نيز استفاده مي كنيم تا در نهايت طرحي كه پديدار مي شود هم مطابق با تمام استاندارد هاي روز دنيا باشد و هم بتواند به خوبي رضايت خاطر شما را به همراه داشته باشد.

در يك تعريف مي توان مبحث طراحي داخلي را اينگونه تعريف كرد : زمانيكه كارهاي مختلف و گوناگوني در راستاي به انجام رساندن يك پروژه صورت مي پذيرد تا آنرا تبديل به يك طرحي نمايد تا مجموعه اي از فعاليت هاي انساني روزانه در ان شكل پذيرد, و طراح و دكوراتور داخلي به كسي اطلاق مي شود كه بتواند چنين پروزه هايي را انجام دهد.

شركت طراحي داخلي و اجراي دكوراسيون داخلي آرك مايان

شركت طراحي داخلي آرك مايان مفتخر است اعلام نمايد آمادگي طراحي و اجراي انواع دكوراسيون هاي داخلي -اداري و تجاري و شخصي را دارا بوده و در كمترين زمان ممكن توسط كادري حرفه اي آنچه كه شما مي خواهيد را برايتان خلق خواهد كرد.اگر به دنبال تغييرات اساسي در ساحتار طراحي و دكوراسيون داخلي منزل يا مغازه و يا اداره خود هستيد و نمي دانيد بايد از كجا و چگونه شورع كنيد ما به شما راه حلي آسان و مناسب را نشان خواهيم داد.آرك مايان با استفاده از كادري مجرب و دوره ديده در خارج از كشور و دارا بودن تخصص هاي لازم در زمينه معماري و صنايع چوب اماده ارائه جديدترين و مدرن ترين طرح هاي روز دنيا به شما مي باشد.آرك مايان به عنوان يك شركت دكوراسيون داخلي بيش از ده ها پروزه بزرگ دولتي و خصوصي را به انجام رسانده و داراي نمونه كارهاي بسيار قوي در اين زمينه مي باشد.

در آرك مايان كادري مجرب با دارا بودن تحصيلات آكادميك مرتبط و همچنين چندين سال تجربه حرفه اي در به انجام رساندن پروژه هاي بزرگ تجاري و اداري و شخصي اماده ارائه هر گونه خدمات در زمينه طراحي داخلي به شما عزيزان مي باشند.كارشناسان مجرب آرك مايان با در نظر گرفتن تمام موارد حرفه اي و تسلط بر علم روانشناسي رنگ ها و علم فنگ شويي مي توانند طرح هاي كاملا اختصاصي و متناسب با سليقه و نياز شما برايتان پديد آورند.

شما مي توانيد از طراحي دكوراسيون داخلي محيط مورد نظرتان گرفته تا هر گونه تغيير و بازسازي در طراحي نماي خارجي ساختمان خود را به ما واگذار نماييد.ما با استفاده از انواع متريال هاي مختلف همچون كاغذ ديواري-پاركت و ديوار پوش و استفاده از انواع و اقسام سنگ هاي آنتيك و حتي با تلفيقي از موارد فوق در يك پروزه سعي خواهيم كرد تا طرحي كاملا شيك و مدرن و كاملا استاندارد را برايتان خلق كنيم.شما مي توايند انواع پروژه هاي طراحي اداري و طراحي منازل خود و حتي پروزه هاي تجاري از انواع رستوران ها گرفته تا دكوراسيون فروشگاه و مغازه هاي خود را به ما واگذار نماييد.در خصوص هر كدام از اين موارد مي توانيم ده ها نمونه كاملا موفق و حرفه اي را به شما نشان دهيم .پيشنهاد مي كنيم حتما قبل از اينكه بخواهيد شركتي را به عنوان مجري طراحي داخلي براي خود انتخاب نماييد ابتدا سري بهئنمونه كارهاي ايشان بياندازيد و سپس تصميم نهايي خود را اتخاذ كنيد.مي توانيد به دفتر شركت ما مراجعه نموده تا به صورت كامل شما را رد جريان آخرين پروزه هاي در حال انجام قرار دهيم.مي توانيد استعلام كيفيت كارهاي ما را از مشتريان ما نيز جويا شويد.

اين روزها بر عكس گذشته اهميت ويژه اي براي طراحي دكوراسيون داخلي محيط مورد نظرشان در نظر گرفته اند,چرا كه طبق آخرين تحقيقات ثابت شده است كه يك چيدمان و نوع طراحي به كار رفته در يك محيط چقدر مي تواند در ميزان عملكرد افراد در آن تاثير گذار باشد.وجود يك طرح شاد و استاندارد چقدر مي تواند بر روحيه افراد تاثير گذار باشد و و در نهايت مي تواند ميزان راندمان كاري انها را نيز بالا ببرد و اين مساله امروزه از ديد مديران مراكز اداري و تجاري پنهان نبوده و شاهد هستيم كه هر روز بر تعداد متقاضيان براي اجراي طراحي دكوراسيون داخلي افزوده مي شود.

شك نكنيد اگر مي خواهيد تحولي نو و منحصر به فرد را در محيط مورد نظرتان ايجاد نماييد ما اين تضمين را به شما خواهيم داد كه با خلقي آثاري بكر و نو شما را شگفت زده كنيم.شما هر آنچه كه در ذهن مي پرورانيد را توسط ما مي توانيد جامه عمل پوشانده و به واقعيت تبديل كنيد.ما همواره معتقد بوده ايم كه مهمترين اصل در شركت بايد مشتري مداري و جلب رضايت ايشان باشد و به همين منظور سعي كرده ايم تا با استفاده از آخرين و به روز ترين تكنولوژي هاي روز و همچنين استفاده از نيروي انساني متخصص و مجرب در اين راستا قدم برداريم.ما به عنوان يك شركت طراحي داخلي مبتكر هيچگاه طرحي را دوبار استفاده نخواهيم كرد و بر خود مي باليم كه خود توليد كننده و خالق بسياري از آثار از ابتدا بوده ايم و دقيقا همين نقطه برتري ما نسبت به بسباري از شركت هاي همكار مي باشد. ما تا انجايي كه كارفرما به ما اجازه دهد هيچگاه از طرحي الگو برداري نخواهيم كرد و هميشه سعي بر خلق اثري نو و بكر داريم.

در ميان چندين شركت طراحي داخلي معتبر ما اين ادعا را داريم كه تا به حال تمامي پروژه هاي انجام شده توسط ما به صورت طرحي بكر و نوين بوده و به هيچ وجه نمونه برداري و كپي برداري از ساير طرح هاي تجاري ديگر نبوده است.اگر مي خواهيد بيشتر ديده شويد بايد بتوانيد د رميان رقباي خود حرفي براي گفتن داشته باشيد و در نگاه مخاطب خاص و متمايز از بقيه باشيد.
در مبحث طراحي داخلي مي بايست به دو مورد بسيار توجه كرد

۱-نوع عناصر تشكيل دهنده يك دكوراسيون داخلي

۲-نحوه چيدمان عناصر فوق

اينكه ما در يك محيط براي طرحي كه برايش در نظر گرفته ايم از چه متريالي استفاده كنيم مي تواند نقش بسيار تايين كننده اي داشته باشد.استفاده از مواد درجه يك و انتيك مي تواند كيفيت كار را بسيار بالا برده و موجب رضايت مشتريان شود.

همچنين جدا از بالا بودن كيفيت مواد اوليه مورد استفاده در يك محيط ,بسيار مهم است كه از اين مواد چگونه و با چه نظم و ترتيبي استفاده شود.اينجا است كه هنر يك گروه طراح بايد حرف اول را بزند و بتواند با استفاده از آخرين طرح هاي روز دنيا براي شما با توجه به موضوع فعاليتتان و با توجه به خواسته ها و نيازهايتان طرحي منحصر به فرد را برياتان طراحي و خلق نمايد.با افتخار اعلام مي داريم كه آرك مايان مجري طراحي مطب دندانپزشكي چندين پروژه بزرگ كشوري بوده كه ريز اطلاعات آنرا در هنگام تماس و يا مراجعه حضوري همراه با نمونه هاي به اتمام رسيده خدمتتان معرفي خواهيم كرد.مهمترين وجه تمايز آرك مايان با ساير شركت هاي مشابه در ارائه و خلق طرح هايي است كه براي اولين بار مورد استفاده قرار خواهن گرفت .د رواقع ارك مايان خود مرجعي براي ارائه طرح و ايده بوده و بر خلاف برخي از شركت هايي كه از روي ديگر طرح ها كپي برداري و يا به اصطلاح خود الگو برداي مي كنند ما معتقد هستيم طرحي كه بايد براي طراحي دكوراسيون داخلي مشتري ارائه دهيم مي بايست از همه نظر منحصر به فرد و نو باشد و درواقع به خلق ايده اي نو براي مشتري مي انديشيم.شما با ما بيشتر ديده خواهيد شد چرا كه طرحي كه برايتان انتخاب مي كنيم بي شك نمونه آن در هيچ جاي ديگر ديده نشده است و شما اولين خواهيد بود.

در زمينه طراحي داخلي براي شما چه كاري مي توانيم انجام دهيم ؟

با توجه به تحقيقات به عمل امده در مورد تاثيرات محيط و نحوه چيدمان وسايل آن بر افراد ,پس مي توان به اين نتيجه رسيد محيطي كه در ان قرار داريد مي بايست محلي باشد كه بتواند به شما نيرو و انگيزه لازم را در جهت انجام كارهاي روزانه تان دهد. مثلا اگر محيط اداري را در نظر بگيريم بايد بتواند نوع طرح استفاده شده در ان انرژي و روحيه كارمندان را بالا برده و در ساعاتي كه افراد در اين محيط هستند بتوانند پر انرژي به كار خود ادامه دهند.

همين امر در منزل كاملا بر عكس نمود پيدا مي كند.در محيط خانه افراد بعد از كار و تلاش روزانه دوست دارند تا آرامشي وصف ناشدني را تجربه نمايند و وظيفه يك طراح اين است تا با استفاده از يك طراحي داخلي استاندارد زمينه را براي رسيدن به اين آرامش براي افراد منزل فراهم كند.

ما با در نظر گرفتن تمام جزييات فوق و با توجه به اينكه قرار ايت طرح براي چه محيطي اجرا شود تمام تلاش خود را خواهيم كرد تا در نهايت طرحي در خورد و شايسته و متناسب با سلايق شما خلق نماييم.از انواع نور پردازي هاي حرفه اي گرفته انواع پارتيشن هاي اداري و تجاري را با بهرتين كيفيت و در مدت زماني كوتاه برايتان انجام خواهيم داد.در اين زمينه حتي امور مربوط به بازسازي را نيز مي توانيد به ما بسپاريد.شايد محيط مورد نظر شما به جاي اينكه به يك طرح جديد نياز داشته باشد بيشتر به بازسازي و مرمت نياز داشته باشد.امور بازسازي را نه تنها براي محيط هاي داخلي شما بلكه براي نماهاي ساختمان هاي شما نيز به صورت حرفه اي و با دارا بودن تجهزات كامل و كادري مجرب مي توانيم در مت زماني كوتاه انجام دهيم.ما براي دكوراسيون شركت شما طرح هاي منحصر به فردي را در نظر داريم.

سعي خواهيم كرد تا بر دو چيز تمركز لازم را داشته باشيم:

۱-اصول طراحي دكوراسيون داخلي و رعايت تمام موارد مورد نياز آن در پروزه شما

۲-در نظر گرفتن تك تك خواستهها و سلايق شما در طرح

 

با اطمينان به شما خواهيم گفت تمامي نمونه كارهايي كه به شما نشان خواهيم داد همگي هنر شركت آرك مايان بوده و اين حق را براي شما قائل هستيم كه در ره زمان كه خواستيد استعلام كارهاي ما را از صاحبان طرح ها بگيريد.

در يك پروژه طراحي داخلي كه قرار است به انجام برسد به صورت كلي مي بايست سه مرحله طي شود:

۱-طراحي

۲-توليد

۳-نصب و اجرا

خوشبختانه ما بدون نياز به هيچ واسطه اي خودمان هم در زمينه توليد كليه متريال هاي لازم براي پروژه هاي مختلف فعاليت مي كنيم و هم اينكه كار طراحي به صورت صفر تا صد توسط كارشناسان مجرب شركت دكوراسيون داخلي انجام خواهد شد و در نهايت پروژه نصب و اجرا نيز توسط افراد شركت به صورت كاملا حرفه اي و اصولي انجام خواهد شد.

در واقع مي توان اينگونه توصيف كرد كه روح محيط شما و بناي شما به نوع طراحي داخلي به كار رفته در آن بستگي داشته و فضاي رواني موجود در آن دقيقا الهام گرفته از رنگ و چيدماني است كه طراحي براي آن محيط ايجاد كرده است.در واقع بر اين باوريم كه طراحي داخلي علاوه بر اينكه بايد بر زيبايي و تاثيرات رواني محيط كمك كند ,بايد ميزان كارايي فيزيكي افراد را نيز در ان محيز بالا ببرد.پس بسيار مهم است نحوه چيدمان وسايل در يك محيط و تنها نمي توان با ديد زيبا شاسي پروزه را به جلو برد و حتما بايد به اين مساله دقت داشته باشيم كه يك محيط هر چقدر هم كه منحصر به فرد و زيبا طراحي شده باشد اما اگر در ان افراد نتوانند فعاليت فيزيكي خود را به صورت استاندارد و نرمال انجام دهند در واقع كل پروژه را زير سوال خواهد برد.

خدماتي كه ما ارائه مي دهيم براي كاربري هاي مسكوني و اداري و تجاري و انواع غرفه ها و نمايشگاه هاي خصوصي ودولتي و حتي استوديو هاي تلويزيوني بوده و در اين باب داراي تجربه كافي براي انجام پروژه هاي شما هستيم.

بايد تركيبي از هنر و معماري را در فضاي موجود به كار برد,با با تسلط بر علوم فنگ شويي و روانشاني رنگ ها بتوان بهترين را در كنار هم چيدمان كرد.به اين نكته بايد توجه داشت كه هدفمان از تاثيري كه يك محيط مي تواند بروي افراد بگذارد چيست؟ در واقع توقع داريم كه محيط مورد نظر چه چيزي را به افراد درون آن الهام كند؟ با توجه به اين موضوع نقش و طرحي كه مي توان براي محيط به كار برد مي تواند دچار تغييرات زيادي شود.با هم در زير به برخي از مواردي كه مي تواند تاثير مستقيمي در محيط مورد نظر شما داشته باشد مي پردازيم :

۱-رنگ : بله نوع رنگي كه براي دويارها و كف پوش ها و ساير وسايلي كه قرار است درون محيط قرار بگيرد مي تواند تاثير مستقيم بر روحيه افراد داشته باشد.

۲-نور پردازي كه در محيط انجام شده است نيز عامل مهم رواني خواهد بود كه نمي توان از آن به سادگي گذشت.

۳-نوع مبلمان و چيدمان انها در محيط

شايد از ميان ده ها و صدها الگوي كه مي توان براي در نظر گرفتن رنگ و نور پردازي و نوع مبلمان در يك محيط استفاده كرد تا در نهايت طراحي دكوراسيون داخلي به نحو احسن و به صورت كام انجام شود, ابتدا بايد به چند سوال زير پاسخ داده شود تا دقيقا بتوان به الگويي واحد دست يافت:

۱-اول اينكه بايد مشخص شود كه قرار است در محيط مورد نظر چه فعاليت انجام شود.

۲-قبل از اينكه بخواهيم مبحث رنگ ها را مطرح كنيم بايد ديد در اين محيط رنگ هايي كه به صورت طبيعي وجود دارند به چه شكل هستند.

۳-ميزان روشنايي طبيعي محيط را بررسي كرده و سپس مشخص شود با توجه به نوع فعاليت به چه ميزان نور ديگر نياز است.

۴-فضاي مورد نظر گرم باشد و يا سرد؟

۵-فضايي بزرگ و يكدست مد نظرمان است و يا فضاي كوچك؟

۶-از لحاظ شكل هندسي آيا فضاي موجود بايد داراي حالتي خاص باشد؟

۷-ارتفاع سقف تا كف اتاق بايد چه قدر باشد؟

ده اتاق خواب رويايي

از يك آلاچيق كه به شما نويد خوابي خوش مي‌دهد تا پنجره‌هاي سقفي متحرك كه قابل نصب در هر مكاني هستند. اين ده اتاق خواب رويايي براي شما آرامش را به همراه مي‌آورند.

۱۰: عمارت تريس ساخت شركت معماري تسوراتو
اين آپارتمان در جنوب لندن قرار دارد. طراحي داخلي اين اتاق خواب بر مبناي يك ديوار آجري، كف چوبي و تخت‌خوابي با صفحات تخته سه‌لا است. اين آپارتمان در سال ۲۰۱۵ جايزه‌ي «راه نرو، به پيش برو» را دريافت كرد.

۹: آپارتمان فوجي‌گائوكا ساخته سيناتو
شركت طراحي داخلي سيناتو با استفاده از يك تيغه‌ي چوبي اتاق نشيمن اين آپارتمان را به دو بخش تقسيم كرده تا اتاق خوابي براي يك زوج فراهم كند. طراح داخلي شركت سيناتو اخيراً چند ديواره‌ي ال – شكل را نيز به طراحي خود اضافه كرده‌اند تا نقش كمدهاي ديواري را ايفا كنند.

اگر بتوانيم به سوالات بالا جوابي مشخص دهيم تقريبا مي توان گفت كه نيم ياز راه را پيموده ايم و مي توان با دقت بالايي بهترين و با كيفيت ترين طرح را براي محيط مورد نظر انتخاب و اجرايي كرد.
طراحي سقف كاذب ,سقف كاذب كناف ,دكوراسيون داخلي ,طراحي داخلي در كيش ,طراحي داخلي كيش ,طراحي داخلي در اهواز ,طراحي داخلي اهواز ,طراحي داخلي در شيراز ,طراحي داخلي شيراز ,دكوراسيون داخلي ,شركت دكوراسيون داخلي ,دكوراسيون اداري ,مبلمان اداري ,طراحي داخلي , طراحي دكوراسيون داخلي , شركت طراحي داخلي , دكوراسيون داخلي , طراحي داخلي منزل , دكوراسيون داخلي منزل , طراحي داخلي رستوران ,طراحي داخلي ويلا , طراحي داخلي هتل ,طراحي داخلي مطب ,طراحي داخلي مغازه , دكوراسيون داخلي مغازه ,طراحي داخلي اداري , دكوراسيون داخلي اداري ,طراحي داخلي طلا فروشي ,بازسازي ساختمان , دكوراسيون داخلي مدرن , دكوراسيون منزل , طراحي منزل , طراحي رستوران , طراحي ويلا , ويلا , رستوران , منزل , طراحي مطب , طراحي مغازه , دكوراسيون مغازه , طراحي اداري , دكوراسيون اداري , طلا فروشي , طراحي طلا فروشي , بازسازي , ساختمان , بازسازي مدرن ساختمان


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۵ تير ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۴۸:۱۲ ] [ afsaneh ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 1
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 190
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / دستگاه برش لیزر / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید , دانلود نرم افزار اندروید

» سفر به مکزیک | 9 تا از جذاب ترین شهرهای مکزیک برای دیدن
» معرفی کشورها و جزایر خوشمزه جهان | سفر به اماکن خوشمزه جهان
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | رقص لگونگ
» اشعار فارسی عمر خیام مهمان خانه و خانواده های ایران
» روستاهای هوس برانگیز جهان را هیجان انگیز تجربه کنید!
» سفر به جزایر ادویه | جزیره کوچکی که بریتانیا با منهتن تعویض کرد
» ساخت صحن حضرت زهرا (س) توسط ایرانی ها در نجف!!!
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | بوکس سایه ها
» سفر 3 روزه به مراکش | چگونه 3 روز در مراکش بگذرانیم؟!
» بهترین هتل های تورنتو | معرفی هشت مورد برای اقامت در تورنتو
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | مارپیچ
» خوشگذرانی در ساری | اطلاعات سفر به ساری
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | نمای شب توکیو
» جاذبه های گردشگری مراکش و لذت سفری رویایی
» شهرستان سراوان | زادگاه خورشید ایران
» باغ و موزه نارنجستان قوام شیراز | بنایی زیبا از جاذبه های شیراز
» اهمیت ژاپنی ها برای ایران!!!
» راهنمای سفر به آرهوس | معرفی جاذبه های گردشگری این شهر
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | نمای بالا
» 16 جاذبه ی توریستی برتر در کشور اتریش
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | زیبای دریا
» سیب و سوران | سرزمینی که در آن آب روان است
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | "زیبا"
» شهرستان مهرستان | با چشم اندازهای طبیعی شگفت انگیز
» پاساژهای دیدنی سنگاپور| تجربه هیجان در کنار آرامش!
» شهرستان دلگان | شهری در جنوب غرب سیستان و بلوچستان
» سفر به توکتویاکتوک | آخرین روستای قطبی کانادا
» دیدنی که دسترسی بدان مشکل آفرین است!!!
» سفر به لندن | 30 نکته که باید قبل از سفر به لندن بدانید
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | نمای آسمان
» جاذبه های دیدنی همدان| شهر تاریخ و تمدن
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | مسیریابی ترافیک
» خصوصی ترین و انحصاری ترین هتل های جهان!
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | مزرعه سبز پیاز
» اتاقک های حبابی | خوش منظره ترین هتل های حبابی در جهان
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | هزارتوی مراکشی
» بهترین کتابفروشی های لندن | در سفرتان ، غرق در مطالعه شوید
» تفریحات در کیش | راهنمای سفر به جزیره رویایی کیش
» ژوهانسبورگ | سفر به شهری زنده در قاره آفریقا
» بهترین رستوران های آلانیا | شکم گردی در ترکیه را تجربه کنید!
» شهری تاریخی که دل زمین را شکافت!
» سفر ارزان به دوبلین | چگونه با هزینه ای کم از دوبلین بازدید کنیم؟
» کره جنوبی کشوری با شهرهای بزرگ توریستی
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبز
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | نظم در هرج و مرج
» بهترین فودکورت های تهران | بهترین ارائه دهنگان غذایی پایتخت!
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | مادر و فرزند
» سفر به شهرستان سرباز | سفری دیدنی و پر از رمز و راز
» شنا و غواصی را در آبی ترین آب های جهان تجربه کنید!
» کویر و رصدگاه سه قلعه | بهشت منجمان ایران